SmartPhonePolis Logo

Privacyverklaring

De Wertgarantie Group (vanaf nu "Wertgarantie“) verheugt zich dat u onze website bezoekt. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn zeer belangrijk voor ons. Wij willen u daarom hier informeren welke van uw persoonsgegevens wij bij uw bezoek aan onze website registreren en voor welke doelen ze gebruikt worden.

Omdat wetsveranderingen of veranderingen van onze ondernemingsinterne processen een aanpassing van deze verklaring inzake de gegevensbescherming noodzakelijk kunnen maken, verzoeken wij u deze verklaring regelmatig door te lezen. De verklaring inzake de gegevensbescherming kan op elk ogenblik onder verklaring inzake de gegevensbescherming opgeroepen, opgeslagen en geprint worden.

§ 1 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de EU-verordening inzake de gegevensbescherming (vanaf nu: AVG) en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

Wertgarantie SE
Breite Straße 8
D-30159 Hannover
Telefoon: 088 2500 600

E-mail: service.nl@wertgarantie.com
Internet: www.smartphonepolis.nl

Deze verklaring inzake de gegevensbescherming geldt voor het internetaanbod van Wertgarantie dat onder het domein www.smartphonepolis.nl opgeroepen kan worden.

§ 2 Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De externe bevoegde persoon voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

De heer advocaat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
Website: www.kinast.eu

§ 3 Beginselen van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij horen bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of het gebruiksbedrag. Informatie, waarbij wij geen (of enkel met een onredelijke moeite een) verwijzing naar uw persoon tot stand kunnen brengen, bijvoorbeeld door anonymisering van de informatie, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het registreren, oproepen, het gebruik, de opslag of de doorsturing) vereist altijd een wettelijke basis of uw instemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking bereikt werd en geen wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen meer nageleefd moeten worden. Wanneer wij voor het ter beschikking stellen van bepaalde offertes uw persoonsgegevens verwerken, dan informeren wij u over de concrete stappen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de juridische basis voor de verwerking en de duur van de opslag.

§ 4 Verwerkingsstappen

1. Opmaak en gebruik van de website

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Bij het oproepen en het gebruik van onze website registreren wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server stuurt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. Wanneer u onze website gebruikt, registreren wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u onze website t tonen en de stabiliteit en de veiligheid te garanderen:

• IP-adres van de aanvragende computer,
• datum en tijdstip van de toegang,
• Naam en URL van het opgeroepen bestand,
• website, vanwaar de toegang plaatsvindt (Referrer-URL),
• gebruikte browser en eventueel het bedrijfssysteem van uw computer alsook de naam van uw access-provider

b. Juridische basis
Voor voornoemde gegevensverwerking dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als juridische basis. De verwerking van de genoemde gegevens is nodig om een website ter beschikking te stellen en dient daarmee om een legitiem belang van onze onderneming te behartigen.

c. Opslagduur
Zodra de genoemde bestanden niet meer nodig zijn om de website te tonen, worden ze gewist. De registratie van gegevens voor de opmaak van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Bijgevolg bestaat er vanwege de gebruiker geen recht op herroeping. De langere opslag kan plaatsvinden wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.

2. Contactformulier
a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u aan via een voorbereid formulier (kundenservice@wertgarantie.de) met ons contact op te nemen. Tijdens de verzendingsprocedure van uw aanvraag via het contactformulier wordt voor het geven van uw toestemming naar deze verklaring inzake de gegevensbescherming verwezen. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

• E-mailadres
• Naam, voornaam
• Telefoon
• Onderwerp
• Inhoud van uw aanvraag

De vermelding van uw e-mailadres, uw adres en uw telefoonnummer dient daarbij om uw aanvraag toe te wijzen en u te kunnen antwoorden. De vermelding van uw naam en van de aanspreektitel dient om u persoonlijk aan te spreken. Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven, behalve van de volgens § 15 AktG verbonden ondernemingen op basis van concerninterne opdrachtverwerking volgens art. 28 AVG.

b. Juridische basis
De hierboven beschreven gegevensverwerking voor de contactopname gebeurt volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG op de door u vrijwillig verstrekte toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring:
Met de invoer van mijn gegevens en het indrukken van de knop “Bericht Versturen“ geeft ik mijn toestemming ervoor dat e-mailadres, naam en telefoon, alsook mijn concrete aanvraag voor de beantwoording van mijn contactaanvraag gebruikt wordt. De toestemming voor het registreren van de tijdens de verzendingsprocedure geregistreerde persoonsgegevens kan ik steeds herroepen.

c. Opslagduur
Zodra de door u gedane aanvraag afgewikkeld is, en de betreffende zaken daarna verwezenlijkt zijn, worden de via het contactformulier verwerkte persoonsgegevens van u gewist. Een verdere opslag kan voor elk geval apart gebeuren wanneer dit door de wet voorgeschreven is.

§ 5 Gegevens doorgeven

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, wanneer:

• U hiervoor uw uitdrukkelijke instemming volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG gegeven heeft,
• dit wettelijk toegelaten en volgens art 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG voor de vervulling van een contractuele relatie met u noodzakelijk is,
• wanneer volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. c AVG voor de doorgave een wettelijke plicht bestaat,
• de doorgave volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG noodzakelijk is voor het behartigen van legitieme ondernemingsbelangen en om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een overwegend belang heeft aan het feit dat uw gegevens niet worden doorgegeven.

Wanneer wij derden met de verwerking van persoonsgegevens belasten, dan gebeurt dit op basis van een opdrachtverwerkingscontract volgens art. 28 AVG. Op basis van een verwerkersovereenkomst conform artikel 28 AVG maakt Wertgarantie SE gebruik van concerninterne dienstverleners (= verwerkers) binnen de Wertgarantie Group voor de volgende opgedragen taken / doeleinden:

Categorie van ontvangers

Opgedragen taken / doel

Concerninterne dienstverleners
in het kader van de opdrachtverwerking

- Ontbinding van het contract
- Herroeping van het contract
- Tot stand brengen van het contract
- Beheer van het contract
- Contractuele eisen
- Controle van aanvragen
- Controle van prestaties
- Klantendienst (telefoon, online)
- Organisatie van contractuele diensten
- Beantwoorden van aanvragen
- Verwerking van contract gerelateerde klantengegevens
- Risicobeoordeling
- Financiën / boekhouding

§ 6 Gebruik van cookies

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze websites door ons naar de browser van uw toestel gestuurd en daar opgeslagen worden. Sommige functie van onze website kunnen zonder het gebruik van technische noodzakelijke cookies niet worden aangeboden. Andere cookies maken ons echter verschillende analyses mogelijk. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat die door u gebruikte browser bij een nieuw bezoek aan onze website opnieuw te herkennen en verschillende gegevens naar ons te sturen. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere ons internetaanbod voor u gebruiksvriendelijker en effectiever maken, door bijvoorbeeld uw gebruik van onze website te onderzoeken en uw favoriete instellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) vast te stellen. Wanneer derden via cookies informatie verwerken dan registreren wij deze informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies richten geen schade aan uw toestel aan. Ze kunnen geen programma's uitvoeren en bevatten geen virussen.
Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt.

Art 1: Transient-cookies

Op onze website worden transient-cookies gebruikt, die automatisch gewist worden zodra u uw browser sluit. Dit soort van cookies maakt het u mogelijk om uw sessie-ID te registreren. Daardoor kunnen verschillende aanvragen van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie toegewezen worden en kunnen wij uw apparaat bij latere bezoeken aan onze website in een sessie opnieuw herkennen.

Art 2: Persistent-cookies

p onze website worden persistent-cookies gebruikt. Persistent-cookies zijn cookies die langere tijd in uw browser opgeslagen worden en die ons informatie sturen. De opslagduur verschilt naargelang de cookie. U kunt persistent-cookies zelf via uw browserinstellingen wissen.

Functie 1:

Noodzakelijke cookies Deze cookies zijn nodig omwille van technische redenen zodat u onze website kunt bezoek en door ons aangeboden functies kunt gebruiken. Verder dragen deze cookies bij tot een zeker gebruik volgens de voorschriften van de website.

Functie 2:

Prestatie gerelateerde cookies Met behulp van deze cookies kunnen wij een analyse van het gebruik van de website uitvoeren en rendement en functionaliteit van onze website verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld informatie geregistreerd over hoe onze website door bezoekers gebruikt wordt, welke pagina's met de meeste frequentie worden opgeroepen of dat op bepaalde pagina's foutmeldingen weergegeven worden.

b. Juridische basis
Op basis van de beschreven gebruiksdoelen ligt de juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies in art. 6 lid 1 lit. f AVG. Indien u op door een door ons verstrekte aanwijzing ("cookie-banner“) uw instemming met het gebruik van cookies gegeven heeft, dan is de rechtmatigheid van het gebruik eveneens gebaseerd op art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG.

c. Opslagduur
Zodra de via de cookies naar ons gestuurde gegevens niet langer nodig zijn om de hier boven beschreven doelen te bereiken, wordt deze informatie gewist. Een langere opslag kan gebeuren wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.

d. Configuratie van de browserinstellingen
De meeste browsers zijn zodanig vooringesteld dat ze cookies standaard accepteren. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat enkel nog specifieke of helemaal geen cookies meer geaccepteerd worden. Wij maken u er echter op attent dat u mogelijkerwijze niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken wanneer cookies door de instellingen van uw browser op onze website gedeactiveerd worden. Via de browserinstellingen kunt u reeds in uw browser opgeslagen cookies ook wissen. Verder kunt u ook uw browser zodanig instellen dat hij u waarschuwt voordat cookies opgeslagen worden. Omdat de verschillende browsers uiteenlopende functies kunnen hebben, verzoeken wij u het helpmenu van uw browser voor de configuratiemogelijkheden te gebruiken. Indien u een omvangrijk overzicht van alle toegangen van derden tot uw internetbrowser wenst, dan raden wij u aan de hiervoor speciaal ontwikkelde plug-ins te installeren.

§ 7 Tracking en analysetools

Wij gebruiken tracking- en analysetools om een doorlopende optimalisatie en op de behoeften afgestemde uitvoering van onze website te verzekeren. Met behulp van tracking-maatregelen kunnen wij ook het gebruik van onze website door bezoekers statistisch registreren en ons online aanbod met behulp van de daardoor gewonnen kennis voor u verder ontwikkelen. Rekening houdend met deze belangen is het gebruik van de hiernavolgend beschreven tracking- en analysetools volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG gerechtvaardigd. De volgende beschrijving van de tracking- en analysetools biedt ook informatie over de verwerkingsdoelen en de verwerkte gegevens.

1. Google Analytics
Op deze website wordt Google Analytics, een webanalysdienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA (“Google“), gebruikt. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld over tijd, plaats en frequentie van uw gebruik van deze website, wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics is het niet uitgesloten dat de door Google Analytics gezette cookies naast het IP-adres ook andere persoonsgegevens kunnen registreren. Wij maken erop attent dat Google deze informatie eventueel naar derden zal sturen wanneer dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De door cookies gegenereerde informatie zal Google in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website uit te voeren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt door Google, volgens eigen verklaringen, niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt een opslag van cookies in de regel door een instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij maken er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

Het is niet uitgesloten dat de door Google Analytics gezette cookies naast het IP-adres andere persoonsgegevens kunnen registreren. Om te verhinderen dat informatie over uw gebruik van de website door Google Analytics geregistreerd en naar Google Analytics gestuurd worden, kunt u op de volgende link een plugin voor uw browser downladen en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze plugin verhindert dat informatie over uw bezoek aan de website naar Google Analytics gestuurd wordt. Een andere analyse wordt door deze plugin niet verhinderd. Wij maken u erop attent dat u de hierboven beschreven browser-plug-in bij een bezoek aan onze website via de browser van een mobiel toestel (Smartphone of Tablet) niet kunt gebruiken. Bij het gebruik van een mobiel toestel kunt u de registratie van uw gebruiksgegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: Schakel Google Analytics uit.

Door op deze link te klikken wordt een Opt-out cookie in uw browser gezet. Deze verhindert dat informatie over uw bezoek naar Google Analytics gestuurd wordt. Vergeet niet dat de Opt-out cookie alleen voor deze browser en alleen voor dit domein geldig is. Wanneer u de cookies in deze browser wist, wordt ook de Opt-out cookie gewist. Om de registratie door Google Analytics verder te verhinderen moet u de link opnieuw aanklikken. Het gebruik van de Opt-out cookie is ook als alternatief voor de hierboven beschreven plug-in bij het gebruik van de browser op uw computer mogelijk.

Om een zo goed mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, werd Google Analytics op deze website met de code “anonymizeIp“ uitgebreid. Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 Bit van de IP-adressen gewist worden en dat uw IP-adres daardoor anoniem geregistreerd wordt (zog. IP-Masking). Uw IP-adres wordt daarbij door Google reeds voor de overdracht binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte gekort en daardoor anoniem gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar gekort.

2. Google AdWords Conversion Tracking
Wij gebruiken de technologie “Google AdWords“ en daarbij speciaal het Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Klikt u op een door Google geplaatste advertentie, dan wordt op uw PC een cookie voor het Conversion-Tracking bewaard. De cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Bezoekt u bepaalde pagina’s van onze website, wanneer de cookie nog niet verstreken is, dan kunnen Google en wij herkennen dat u op een bepaalde advertentie geklikt heeft en dat u naar deze pagina doorgestuurd werd. Google AdWords-klanten krijgen altijd een andere cookie. Zo bestaat niet de mogelijkheid om cookies via de websites

3. Google Remarketing
Wij gebruiken de technologie “Google Remarketing“ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Met Google Remarketing worden advertenties voor gebruikers gepubliceerd die onze websites en online diensten reeds bezocht hebben en die zich in een bepaald aanbod geïnteresseerd hebben. Binnen het Google-reclamenetwetwerk kunnen hierdoor doelgerichte en op interesses gebaseerde reclameadvertenties op onze pagina gepubliceerd worden. Google Remarketing gebruikt voor deze analyse cookies. Hierdoor kunnen onze bezoekers herkend worden zodra ze websites in het reclamenetwerk van Google oproepen. In het reclamenetwerk van Google kunnen zo doelgericht en op interesses gebaseerd reclameadvertenties gepubliceerd worden die zich op de door de gebruiker eerder bezochte websites van het reclamenetwerk van Google (die eveneens de remarketing functie van Google gebruiken) baseren. Wanneer u geen doelgerichte, op interesses gebaseerde reclame wilt zien, dan kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden via de link: https://adssettings.google.nl/ deactiveren.

4. Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van de technologie “Google Tag Manager“ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Via deze tool kunnen website-tags via een interface beheerd worden. Tags zijn individuele code-elementen, die door de Google Tag Manager bij de broncode van onze website gevoegd worden en die onder andere dienen om traffic en bezoekersgedrag te meten of de functies van onze website uit te breiden. De Google Tag Manager implementeert alleen tags en zet zelf geen cookies, en registreert bijgevolg geen persoonsgegevens. Het tool activeert echter andere tags, die eventueel gegevens kunnen registreren; Wanneer op domein -of cookie-niveau een deactivering werd uitgevoerd, dan blijft deze voor alle tracking-tags bestaan die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden. Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u op https://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html en op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

5. Microsoft Bing Tracking
De website maakt gebruik van Bing Universal Event Tracking (een dienst van Microsoft Inc., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Deze dienst maakt het ons mogelijk om activiteiten van de gebruikers van onze website op te volgen, indien deze via een advertentie van Bing Ads naar onze website doorgestuurd werden. In dit geval wordt op uw computer een cookie opgeslagen. Op onze website is een zogenaamde “Bing UET-Tag“ gezet. Daarbij gaat het om een code die in verbinding met de op uw computer opgeslagen cookie geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website opslaat, die naar een server van Microsoft Inc. in de Verenigde Staten gestuurd en daar maximum 180 dagen opgeslagen worden. U heeft steeds de mogelijkheid in de daarvoor voorziene instelling van uw browser de opslag van cookies in de regel te verhinderen of reeds opgeslagen cookies te wissen. U kunt de deelname aan de opvolging op elk gewenst ogenblik met werking voor de toekomst op de link http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out herroepen.

6. Facebook Conversion Tracking
Deze website gebruikt de dienst Facebook Conversion Tracking (een aanbieding van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Hiervoor is op onze website een zogenaamde Facebook “Tracking-Pixel“ gezet waardoor wij acties van gebruikers kunnen opvolgen wanneer deze een reclameadvertentie van Facebook bekeken of aangeklikt hebben. Daardoor zijn wij in staat de effectiviteit van Facebook reclameadvertenties te analyseren. De gegenereerde bestanden zijn daarbij voor ons anoniem en bevatten geen verwijzing naar personen. De gegevens worden echter Facebook Inc. opgeslagen, verwerkt en kunnen door Facebook Inc. met een Facebook-account in verbinding gebracht en voor reclamedoeleinden gebruikt worden (meer informatie: https://www.facebook.com/about/privacy). U kunt bepalen welke aard van reclameadvertenties u wilt zien. Klik daarvoor hier: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens voor de weergave van Facebook Ads opgenomen worden dan kunt u de registratie deactiveren. In dit geval wordt een Opt-Out cookie op uw apparaat opgeslagen; Wanneer u de cookies in uw browser wist, moet u terug op de link klikken. De Opt-Out geldt alleen binnen de door u gebruikte browser en enkel op onze website. Op dit ogenblik is de tracking van Facebook op deze pagina geactiveerd.

7. Tradedoubler
Deze website gebruikt het partnerprogramma van de firma Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München. Tradedoubler gebruikt zogenaamde tracking cookies, met andere woorden, cookies die de op dat ogenblik geldende gegevensbeschermingsbepalingen vervullen en waarin geen persoonsgegevens worden opgeslagen, maar geanonimiseerde tracking-IDs. Deze dienen voor informatie van de website via gegeneerde leads/sales. Indien u niet wenst dat cookies in uw browser opgeslagen worden, kunt u dit door de browserinstelling bereiken.

U kunt in uw browser de opslag van cookies onder Extra’s/Internetopties deactiveren, op bepaalde websites beperken of uw browser zodanig instellen dat hij u waarschuwt zodra een cookie gestuurd wordt. Vergeet echter niet dat u in dit geval met een beperkte weergave van de online aanbiedingen en beperkte gebruikersmenu’s moet rekenen. U kunt cookies ook steeds wissen. In dit geval wordt de informatie in de cookies van uw eindtoestel verwijderd.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen vindt u hier:
https://www.tradedoubler.com/de/gdpr-compliance/.

8. Userlike
Deze website gebruikt Userlike, een live chat software van Userlike UG. Userlike gebruikt "cookies", tekst bestanden die op uw computer geplaatst worden en U toestaan om chats over de website te voeren. De verzamelde data wordt niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over de privacyregeling van Userlike vindt u onder: https://www.userlike.com/nl/terms#privacy-policy

9. Outbrain
Deze website maakt gebruik van technologie van Outbrain Inc. (“Outbrain”, 39 W 13th Street New York, NY 10011 VS). Hierdoor kunnen wij op websites van onze partners gericht die internetgebruikers met reclame aanspreken die reeds interesse getoond hebben voor ons aanbod resp. hierover gegevens verzamelen. Deze technologie werkt op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het gebruikersgedrag. De reclame verschijnt alleen binnen reclameruimte van Outbrain, ofwel binnen reclameruimte van Outbrain Engage of het Outbrain Extended Network. Wanneer u niet wilt dat er op uw interesses aangepaste reclame verschijnt, kunt u deze functie deactiveren.
https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

10. Mouseflow
Deze website gebruikt Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de analyse van deze website en haar bezoekers. Hiervoor worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De webanalysetool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde afzonderlijke bezoeken (uitsluitend met geanonimiseerd IP-adres).

Hierbij ontstaat een verslag van de muisbewegingen en kliks met als doel afzonderlijke websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en hiervan potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. De via Mouseflow verzamelde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De verwerking geschiedt conform art. 6 (1) f) AVG op basis van het rechtmatige belang bij een rechtstreekse klantcommunicatie en een op de behoeften afgestemde vormgeving van de website. U hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f AVG gebaseerde verwerking van de op u van toepassing zijnde persoonsgebonden gegevens. Hiervoor kunt u de registratie op alle websites die Mouseflow gebruiken voor de door u gebruikte browser via de volgende link deactiveren: https://mouseflow.de/opt-out/

11. AdvencedStore
Voor de uitwisseling van relevante reclamemiddelen en reclamecampagnes verzamelt advanced store GmbH, Alte Jakobstr. 79/80, 10179 Berlijn, met behulp van ad4mat-technologie op deze pagina anonieme informatie en gegevens over het surfgedrag van users. Dit gebeurt met cookies (kleine tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van een analyse van het surfgedrag die op een speciaal algoritme is gebaseerd, kan advanced store GmbH op deze en op andere websites doelgericht relevante, d.w.z. producten en aanbiedingen die met uw interesse overeenkomen door reclamebanners aanbevelen. Het gebruik van de cookies dient daarbij uitsluitend voor de optimalisering van de aanbevolen reclame-inhoud. Er vindt geen persoonlijke identificering van de websitegebruiker plaats. Hoelang de cookies worden opgeslagen, kunt u hier https://www.advanced-store.com/de/dsgvo-cookies/vinden. advanced store GmbH heeft zich verplicht de Europese industriële norm voor onlinegedragsreclame van de EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance), te respecteren. Meer informatie hierover en een voorkeursmanagement vindt u hier http://www.youronlinechoices.com/de/. De diensten van de advanced store GmbH gebeuren op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG. Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van anonieme cookie-ID's en van de bijbehorende analyse van uw surfgedrag, dan kunt u dat hier indienen. Ook vindt u hier verdere informatie en de privacyverklaring van advanced store GmbH.

12. Trbo Tracking
Op onze site worden door de firma trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München (http://www.trbo.com/) gegevens geregistreerd en opgeslagen op basis waarvan pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt worden om uw gepersonaliseerde voordelen als klant uit te spelen. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden die de herkenning van een internet browser mogelijk maken. Deze gebruiksprofielen dienen voor de analyse van het gedrag van de bezoekers en worden geanalyseerd voor de verbetering en de correcte creatie van ons aanbod. De gespeudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een apart te verlenen, uitdrukkelijke instemming van de betrokkene niet met persoonsgegevens van de titularis van het pseudoniem samengebracht. U kunt dit steeds herroepen door op de volgende links te klikken: trbo activeren en trbo deactiveren.

§ 8 Plugins: Facebook, YouTube, Google+ und Twitter

Op onze websites zijn plugins van de sociale netwerken “Facebook“(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “YouTube” (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), “Google+“ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) en “Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA) vervat. Deze diensten worden door de betreffende ondernemingen aangeboden (“aanbieders“). Op onze online site zijn de social plugins door de bij de dienst horende buttons gekenmerkt. Met behulp van de via de social plugins naar de betreffende dienst gestuurde gegevens kan deze u eventueel met uw account bij hem toewijzen. Om de bescherming van uw gegevens op onze website te verhoren, zijn de social plugins door middel van de zogenaamde “2-klik-oplossing” op onze website verbonden. Daardoor wordt gegarandeerd dat bij oproep van een pagina van onze website, die dergelijke social plugs bevat, nog geen automatische verbinding met de servers van de betreffende aanbieders tot stand gebracht worden. De activering van de functie van de betreffende sociale plugin gebeurt in twee stappen. Om een social plugin te activeren met u eerst op de verwijzing op onze website klikken. Daardoor wordt de social plugin eerst geactiveerd en brengt uw browser een verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand. Door een tweede klik kunt u nu met de social plugin interageren en bijvoorbeeld uw aanbeveling doorsturen. Bent u reeds bij een van de sociale netwerken van de aanbieders ingelogd, dan kunt u de aanbieders het bezoek van deze website rechtstreeks aan uw profiel toewijzen. Wanneer u met de sociale plugins door aanklikken interageert, dan wordt de betreffende informatie eveneens direct naar een server van de aanbieders gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt mogelijkerwijs bovendien in het sociale netwerk gepubliceerd en daar onder uw contacten getoond. Wanneer u dergelijke directe toewijzing van uw via onze website verzamelde gegevens aan uw profiel wilt vermijden, dan moet u zich voor uw bezoek aan onze websites van uw account van de betreffende aanbieder afmelden.

Omvang en doel van de gegevensregistratie door de betreffende dienst evenals de verdere verwerking en gebruik van onze gegevens vindt u in de aanwijzingen over de gegevensbescherming direct van de website van de dienst. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten inzake de gegevensbescherming en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
https://policies.google.com/privacy

c) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

d) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy?lang=de

§ 9 Hyperlinks

Op onze website bevinden zich zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Bij activering van deze hyperlinks wordt u vanaf onze website rechtstreeks naar de website van de andere aanbieders doorgestuurd. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke omgang van uw gegevens op deze websites van derden geven, omdat wij geen invloed hebben of deze ondernemingen de bepalingen voor de gegevensbescherming naleven. Over de omgang met uw persoonsgegevens door deze ondernemingen verzoeken wij u zich rechtstreeks op deze websites te informeren.

§ 10 Rechten van getroffenen

Uit de AVG resulteren voor u als getroffene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

• Volgens art. 15 AVG kunt u informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens vragen. U kunt vooral informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens openbaar gemaakt werden of worden, de voorziene opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons geregistreerd werden, doorsturen in derdelanden of naar internationale organisaties alsook het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling en eventueel duidelijke informatie over hun details vragen.
• Volgens art. 16 AVG kunt u onmiddellijk de correctie van onjuiste of de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
• Volgens art. 17 AVG kunt u eisen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens gewist worden, wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, il een rechtelijke plicht te vervullen, omwille van redenen van het openbare belang of om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
• Volgens art. 18 AVG kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen indien de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, wij deze gegevens niet meer nodig hebben en u afwijst dat ze gewist worden omdat u ze nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen. Het recht uit art. 18 AVG is ook van toepassing op u wanneer u volgens art. 21 AVG verzet tegen de verwerking ingediend heeft.
• Volgens art. 20 AVG kunt u eisen dat uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar doorgestuurd worden of u kunt eisen dat ze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden.
• Volgens art. 7 lid 3 AVG kunt u uw gegeven instemming steeds bij ons herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de op deze instemming gebaseerde gegevensverwerking in te toekomst niet meer mogen verderzetten.
• Volgens art. 77 AVG heeft u het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende instantie van uw reguliere woonplaats, uw werkplaats of de zetel van onze onderneming wenden.

11 Recht op verzet

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, heeft u het recht om volgens art. 21 AVG verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, wanneer daarvoor redenen bestaan die uit uw bijzondere situatie resulteren of wanneer het verzet tegen directe reclame gericht is. In geval van de directe reclame bestaat voor u een algemeen verzetrecht dat door ons zonder vermelding van een bijzondere situatie wordt omgezet.

§ 12 Gegevensbeveiliging en veiligheidsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie of verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, nemen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast worden. Hierbij hoort onder andere het gebruik van erkende coderingsmethoden (SSL of TLS).
Wij maken er echter uitdrukkelijk op attent dat het wegens de structuur van internet mogelijk is dat deze regels van de gegevensbescherming en voornoemde veiligheidsmaatregelen door andere, niet binnen onze verantwoordelijkheid vallende personen of instellingen niet nageleefd worden. In het bijzonder kunnen niet gecodeerd prijsgegeven gegevens – bijvoorbeeld wanneer dit per e-mail gebeurt – door derden meegelezen worden. Wij hebben hier technisch geen invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem ter beschikking gestelde gegevens door codering of op andere wijze tegen misbruik te beschermen.