SmartPhonePolis Logo

Verklaring inzake de gegevensbescherming voor de aanwezigheid op Facebook

31.07.2018

§ 1 Verwerkingsverantwoordelijke en geldigheid

Gemeenschappelijk verantwoordelijk in de zin van de EU-basisverordening inzake de gegevensbescherming (vanaf nu: AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen zijn:

WERTGARANTIE SE
Breite Straße 8
D-30159 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 71280 – 123

E-mail: kunde@wertgarantie.com
Internet: www.wertgarantie.de

EN

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Internet: www.facebook.com

Deze verklaring inzake de gegevensbescherming is van toepassing op de aanwezigheid van WERTGARANTIE op Facebook, die op het domein www.facebook.com/wertgarantie opgeroepen kan worden en beperkt zich tot de volgende opgesomde verwerkingen en doelen, die door WERTGARANTIE uitgevoerd en/of vastgelegd worden en die zich in de invloedsfeer van WERTGARANTIE bevinden.

Met betrekking tot de door Facebook uitgevoerde verwerkingen en de in dat verband vastgelegde doelen verwijzen wij bij wijze van aanvulling naar de verklaring inzake de gegevensbescherming van Facebook op www.facebook.com/privacy/explanation.

§ 2 Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De externe verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van WERTGARANTIE is:

De heer advocaat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
Website: www.kinast.eu

§ 3 Beginselen van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij horen bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of het gebruiksgedrag. Informatie, waarbij wij geen (of enkel met onredelijke moeite) een koppeling met uw persoon tot stand kunnen brengen, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het registreren, oproepen, gebruiken, opslaan of doorsturen) vereist altijd een wettelijke basis of uw instemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking bereikt werd en geen wettelijk voorgeschreven bewaringsplichten vervuld moeten worden.

Wanneer wij voor het maken van bepaalde offertes uw persoonsgegevens verwerken, dan informeren wij u over de concrete stappen, omvang en doel van de gegevensverwerking, de juridische basis voor de verwerking en de duur van de verwerking.

§ 4 Individuele verwerkingsstappen

1. Berichten- / Chat
a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
U heeft eventueel de mogelijkheid om via een berichten- of chatfunctie met ons contact op te nemen. Wanneer u van deze functie gebruik maakt, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

• Profielnaam
• Inhoud van de berichten- / chatafloop

Deze gegevens krijgen wij automatisch bij contactopname. Wij verwerken ze om u een antwoord te kunnen sturen.

b. Juridische basis
De hierboven beschreven gegevensverwerking voor de contactopname met u gebeurt in geval van de berichten- / en chatfunctie op basis van onze legitieme interesse om met u in contact te komen, volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

c. Opslagduur
Zodra de door u gedane aanvraag verwerkt is en er geen andere reden voor opslag bestaat, wordt het berichtenverloop door ons in onze invloedsfeer gewist.

2. Commentaarfunctie
a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
U heeft eveneens de mogelijkheid om commentaar op onze bijdragen te geven. Maakt u van deze functies gebruik, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

• Profielnaam
• Inhoud van het commentaar

b. Juridische basis
De hierboven beschreven gegevensverwerking dient om u de mogelijkheid te geven om commentaar te geven en voor ons om uw reactie ter kennis te nemen. De verwerking gebeurt bijgevolg op basis van onze legitieme interesse, volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

c. Opslagduur
Wij wissen uw commentaren principieel niet. U kunt uw commentaren echter steeds zelf uitvoeren, bijvoorbeeld door de commentaren te wissen of uw profiel te wissen.

3. Like / Delen / Abonneren / Volgen
a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
U heeft eventueel de mogelijkheid om onze aanwezigheid op Facebook, onze bijdragen en onze commentaren met “I lik” te markeren, onze bijdragen te delen, ons te “volgen” of te “abonneren” (vanaf nu “interactie“).
Maakt u van deze functies gebruik, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

• Profielnaam
• Uw interactie

b. Juridische basis
De hierboven beschreven gegevensverwerking dient om u de mogelijkheid voor voornoemde interacties te geven en voor ons om de reacties van gebruikers in verband met onze aanwezigheid op Facebook ter kennis te nemen. De verwerking gebeurt bijgevolg op basis van onze legitieme interesse, volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

c. Opslagduur
Wij hebben geen invloed op het wissen van de door u ondernomen interacties. U kunt echter door het deactiveren van uw interactie f het wissen van uw profiel uw interactie teniet doen en voor WERTGARANTIE niet meer te traceren maken.

§ 5 Doorgeven van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens enkel aan derden door wanneer:

• U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming volgens rt. 6 lid 1 p. 1 lit. a EVG gegeven heeft,
• dit wettelijk toegestaan is en volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG voor de vervulling van een contractuele relatie noodzakelijk is,
• wanneer volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. c AVG voor de doorgave een wettelijke verplichting bestaat,
• de doorgave volgens art. 6 lid 1 S p. 1 lit. f AVG om legitieme ondernemingsbelangen te vrijwaren en om rechtsclaims voor te leggen of te verdedigen noodzakelijk is en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een overwegend belang aan het niet doorgeven van uw gegevens hebt,
• de doorgave in het kader van een in de zin van art. 28 AVG gebeurt.

Op basis van een orderverwerkingsprocedure volgen art. 28 AVG maakt WERTGARANTIE gebruik van dienstverleners (= opdrachtverwerkers) voor de volgende opgedragen activiteiten / doelen:

• IT- en serverdiensten,
• Beheer van de aanwezigheid van ondernemingen in het internet

§ 6 Rechten van getroffen personen

Uit de AVG resulteren voor u als getroffene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

• Volgens Art. 15 AVG kunt u informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens vragen. U kunt in het bijzonder informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens openbaar gemaakt werden of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van een recht op klachten, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons geregistreerd werden, een doorsturen naar derdelanden of naar internationale organisaties alsook het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling en eventueel van toepassing zijnde informatie over hun details.

• Volgens art. 16 AVG kunt u onmiddellijk de correctie van onjuiste of de aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.

• Volgens art. 17 AVG kunt u het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens vragen, wanneer de verwerking niet nodig is om het recht op vrije metingsuiting uit te oefenen en informatie, voor de vervulling van een rechtelijke plicht, omwille van redenen van het openbare belang of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische rechten.

• Volgens art. 18 AVG kunt u de beperking van uw persoonsgegevens vragen indien de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben en u afwijst om de gegevens te wissen, omdat u deze nodig heeft om juridische rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen. Het recht uit art. 18 AVG staat u ook toe wanneer u volgens art. 21 AVG verzet tegen de verwerking aangetekend heeft.

• Volgens art. 20 AVG kunt u vragen om uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en met machine leesbaar formaat te ontvangen of u kunt vragen om doorsturing naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

• Volgens art. 7 lid 3 AVG kunt u uw verleende instemming steeds herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die op deze instemming gebaseerd is, voor de toekomst niet mogen verder zetten.

• Volgens art. 77 AVG heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende instantie in uw reguliere verblijfplaats, uw werkplaats of de zetel van onze onderneming.

§ 7 Herroepingsrecht

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG heeft u het recht volgens art. 21 AVG verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer daarvoor redenen bestaan, die uit uw bijzondere situatie resulteren of wanneer het verzet gericht is tegen directe reclame. In geval van de directe reclame bestaat voor u een algemeen herroepingsrecht dat door ons, zonder vermelding van een bijzondere situatie, omgezet wordt.

Wij maken u er echter op attent dat de rechten die u toekomen (§§ 6 en 7) waarschijnlijk het meest effectief tegenover Facebook geclaimd kunnen worden.